Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Sociaal Mondkapje

1.Toepassingsgebied  

Voor alle bestellingen via onze online shop door consumenten en ondernemers gelden de volgende voorwaarden. Een consument is iedere natuurlijke persoon die een juridische transactie sluit voor doeleinden die niet hoofdzakelijk kunnen worden toegeschreven aan zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit. Ondernemer is een natuurlijke of rechtspersoon of een maatschap met handelingsbekwaamheid die handelt in de uitoefening van haar commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit bij het sluiten van een rechtshandeling.  

Voor ondernemers geldt: Indien de ondernemer gebruik maakt van tegenstrijdige of aanvullende algemene voorwaarden, wordt hun geldigheid hierbij afgewezen; zij worden slechts onderdeel van de overeenkomst indien wij hiermee uitdrukkelijk hebben ingestemd.  

  1. Contractpartner en Koopovereenkomst 

De koopovereenkomst wordt gesloten met Sociaal Mondkapje 

Door de producten in de online shop te plaatsen, doen wij een bindend aanbod om een contract te sluiten voor deze artikelen. U kunt onze producten eerst vrijblijvend in het winkelmandje plaatsen en op elk moment voor het plaatsen van uw bindende bestelling corrigeren met behulp van de meegeleverde en in de bestelprocedure toegelichte correctiemiddelen. De overeenkomst komt tot stand door op de bestelknop te klikken om het aanbod voor de goederen in het winkelmandje te aanvaarden. Onmiddellijk na het versturen van de bestelling, ontvangt u een nieuwe bevestiging per e-mail.  

  1. Contracttaal, opslag van contractteksten 

De talen die beschikbaar zijn voor het sluiten van de overeenkomst zijn Nederlands.

Wij slaan de contracttekst op en sturen u de bestelgegevens en onze algemene voorwaarden in tekstvorm toe. U kunt de contracttekst bekijken in onze klantenlogin. 

  1. Leveringsvoorwaarden

Naast de aangegeven productprijzen zijn er verzendkosten. Meer informatie over de verzendkosten vindt u in de aanbiedingen.  

U heeft in principe de mogelijkheid om de collectie op te halen bij Sociaal Mondkapje, Ligusterbaan 1, 2908 LW, Capelle aan den IJssel, Nederland. Maak hiervoor vooraf een afspraak via whatsapp: 06-24686428.

Wij leveren niet aan pakstations. 

  1. Betaling 

De volgende betalingsmethoden zijn beschikbaar in onze winkel:  

Vooruitbetaling   

Als u kiest voor de betaalwijze vooruitbetaling, geven wij u onze bankgegevens in een aparte e-mail en leveren wij de goederen na ontvangst van de betaling.  

 

Kredietkaart  

Wanneer u uw bestelling indient, voert u uw creditcardgegevens in en de creditcardmaatschappij voert een autorisatiecontrole uit. Na uw legitimatie als legitieme kaarthouder wordt de betalingstransactie automatisch uitgevoerd en wordt uw kaart gedebiteerd.  

PayPal  

Tijdens het bestelproces wordt u doorverwezen naar de website van de online provider PayPal. Om het factuurbedrag via PayPal te kunnen betalen, moet u zich daar registreren of eerst registreren, legitimeren met uw toegangsgegevens en de betalingsopdracht aan ons bevestigen. Na het plaatsen van de bestelling in de winkel, vragen wij PayPal om de betalingstransactie te starten. De betalingstransactie wordt onmiddellijk daarna automatisch uitgevoerd door PayPal. Tijdens het bestelproces ontvangt u meer informatie.  

Factuur  

U betaalt het factuurbedrag na ontvangst van de goederen en de factuur via overschrijving op onze bankrekening. Wij behouden ons het recht voor om de aankoop pas op rekening aan te bieden na een succesvolle kredietcontrole.  

  1. Recht van herroeping

U hebt recht op het wettelijke herroepingsrecht.

 

  1. Eigendomsvoorbehoud 

De goederen blijven ons eigendom tot volledige betaling.   

Voor ondernemers geldt ook het volgende: Wij behouden ons de eigendom van de goederen voor tot de volledige betaling van alle vorderingen uit hoofde van een lopende zakelijke relatie. U mag de voorbehoudsgoederen in het kader van de normale bedrijfsuitoefening doorverkopen; u draagt alle vorderingen die voortvloeien uit deze doorverkoop - ongeacht de combinatie of vermenging van de voorbehoudsgoederen met een nieuwe zaak - vooraf aan ons over ter hoogte van het factuurbedrag, en wij aanvaarden deze overdracht. U blijft bevoegd om de vorderingen te innen, maar wij kunnen de vorderingen ook zelf innen als u niet aan uw betalingsverplichtingen voldoet. 

  1. Transportschade 

Voor consumenten geldt: Indien goederen met duidelijke transportschade worden geleverd, dan dient u dergelijke fouten zo snel mogelijk bij de bezorger te reclameren en direct contact met ons op te nemen. Het uitblijven van een klacht of contact heeft geen gevolgen voor uw juridische claims en de handhaving daarvan, met name uw garantierechten. U helpt ons echter wel om onze eigen claims te kunnen verhalen op de vervoerder of de transportverzekering.  

Voor ondernemers geldt het volgende: het risico van onopzettelijk verlies en toevallige verslechtering gaat op u over zodra wij de goederen aan de expediteur, de vervoerder of een andere voor de uitvoering van de verzending aangewezen persoon of instelling hebben geleverd. Indien u de daar geregelde kennisgeving achterwege laat, worden de goederen geacht te zijn goedgekeurd, tenzij het gebrek tijdens de inspectie niet kon worden vastgesteld. Dit geldt niet als we een gebrek op frauduleuze wijze verborgen hebben gehouden.  

 

9 Garanties  

Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken van toepassing. 

Indien gebruikte goederen door consumenten worden gekocht, geldt het volgende: indien het gebrek zich na één jaar na levering van de goederen voordoet, zijn aanspraken op gebreken uitgesloten. Gebreken die zich binnen één jaar na levering van de goederen voordoen, kunnen binnen de wettelijke verjaringstermijn van twee jaar na levering van de goederen worden geclaimd.   

Voor ondernemers is de verjaringstermijn voor garantieclaims voor nieuw geproduceerde goederen één jaar vanaf de risico-overgang. De verkoop van gebruikte goederen vindt plaats onder uitsluiting van enige garantie.  

Ten aanzien van ondernemers gelden alleen onze eigen gegevens en de in de overeenkomst opgenomen productbeschrijvingen van de fabrikant als overeenkomst over de kwaliteit van de goederen; wij zijn niet aansprakelijk voor openbare uitspraken van de fabrikant of andere reclame-uitingen.   

Indien de geleverde zaak gebrekkig is, geven wij de ondernemer naar onze keuze in eerste instantie garantie door het verhelpen van het gebrek (verbetering achteraf) of door het leveren van een gebrekkige zaak (vervangende levering).   

Klantenservice: Stuur al uw vragen naar sociaalmondkapje@outlook.com  of stuur een bericht via whatsapp: 06-24799577

 

  1. Aansprakelijkheid 

In geval van een schending van wezenlijke contractuele verplichtingen, waarvan de nakoming essentieel is voor de goede uitvoering van de overeenkomst en op de nakoming waarvan de contractpartner regelmatig kan vertrouwen (hoofdverplichtingen), die het gevolg is van lichte nalatigheid van onze wettelijke vertegenwoordigers of hulppersonen, is het bedrag van de aansprakelijkheid beperkt tot de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorziene schade. 

 

  1. Geschillenbeslechting 

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS). Wij zijn bereid deel te nemen aan een buitengerechtelijke arbitrageprocedure voor een consumentenarbitrage-instantie.